ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

NERO BURNING ROM (страница 1 от 2)

NERO е добра програма за качествен запис на CD и DVD дискове. Освен тези основни функции в пълният пакет на програмата се съдържат още приложения, с които потребителя може да върши много други задачи. Защо да инсталираме и да работим със стара версия, когато има вече няколко поколения по-нови? Просто Nero Burning ROM версия 6.6.1.4, работи стабилно, достъпна е за екранният четец Jaws, има преведен интерфейс на български език. За да използвате Nero Burning Rom v6.6.1.4.с български интерфейс, трябва да направите следното: 1. Инсталирайте Nero Burning Rom v6.6.1.4.по обичайния начин. 2. Стартирайте NeroBg 6.6.1.4.exe и го инсталирайте. 3. Ако бъдете попитани за замяна на файла, потвърдете с "Yes". 4. В случай, че упорито не тръгва превода на български, отидете в основния панел на Nero Start Smart и установете за основен - Руски език. 5. Повторете инсталацията на БГ превода! 4. Рестартирайте "Nero", това е!

НАЧАЛЕН ЕКРАН

Nero Start Smart се стартира от иконата на Работният плот, или ако не е създадена такава, от списъка на старт меню в Program sub menu. След зареждане, на екрана се показва главният прозорец на Nero Start Smart. По подразбиране фокуса застава на полето Избор на категория. С клавиша tab, може да обходите останалите бутони. Препоръчвам след стартиране да намерите и да активирате бутона покажи и скрий приложения, така ще се разгърне и покаже списък със приложения. При последваща работа с програмата, списъка с приложения ще се показва автоматично. Това дава възможност на потребителя да избере нужното приложение от главният прозорец на Niro Start Smart. Също така потребителя може да си създаде пряк път на предпочитано приложение на Работният плот, и от там да стартира директно само него. Друг бърз и удобен начин за стартиране изпълнението на дадена задача е чрез поставяне на празен диск в записващото устройство. След разпознаване на диска от устройството на екрана се отваря диалогов прозорец за автоматично изпълнение на бързи задачи. Със стрелките потребителя може да избере нужната задача и да потвърди с Enter. Програмата се вика и се зарежда автоматично на екрана. Важно! След зареждане на програмата Nero, използвайте за активиране и потвърждение на бутони и опции само клавиша SpaceBar. Когато се стартира целият пакет на Niro Start Smart, фокуса застава на поле с категории за бърз избор на задачи. Чувате Изберете вашата категория. На екрана в полето изберете вашата категория хоризонтално са разположени бутони със следните категории: ПРЕДПОЧИТАНИ, ДАННИ, АУДИО, СНИМКА И ВИДЕО; КОПИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ, ЕКСТРИ. Движение и същевременно избор на категория, става със стрелките. Когато застане на дадена категория, потребителя със стрелка надолу отваря списък с бързо стартиращи се задачи. След избора на задачата с един таб се отива до списъка с приложенията. По подразбиране в зависимост от избраната задача програмата предлага най-подходящото приложение. Но ако желаете, със стрелките може да изберете друго. След това с един таб се намира бутона yes, който се потвърждава с клавиша SpaceBar. Отваря се диалоговият прозорец на съответното приложение. Ако сте наясно какво и как ще правите, можете да активирате всяко приложение директно от списъка, без предварителен избор на категория. Тогава ще се покаже начален екран с логото на съответното приложение, от който също трябва да изберете задача. Затова препоръчвам начинаещият потребител първо да избере категория и задача , след това подходящото приложение, или да постави първо празен диск в записващото устройство и от там да избере бърза задача.

ЗАПИС НА DVD ДИСК С NERO BURNING ROM

Отваряте NERO Start Smart. Чувате: Изберете вашата категория. С дясна стрелка се придвижвате до бутона Данни. Избирате със стрелка надолу направете данни с DVD. Натискате един Tab, попадате в полето за избор на приложения. Тук има списък с две приложения, Nero Burning ROM и Nero Express, с които може да се изпълни тази задача. Избират се със стрелките. По подразбиране за изпълнение на задачата се предлага Nero Burning Rom. след това с още един Tab фокусирате бутона Yes, потвърждавате с клавиша Space. Или поставяте празен DVD диск в записващото устройство и от диалога избирате бързата задача Направете DVD диск с Nero Burning ROM. Отваря се диалогов прозорец ISO 1 Nero Burning Rom, чувате Нов диск, New. Съдържанието на диалога се показва във вида Tree View, фокуса стои на панела за създаване на нов New диск. Нов диск е служебното име, което се предлага, ако желаете може да го преименувате. Натиснете клавиша F2 и наберете новото име, потвърдете с Enter. Има още три панела. Между тях се преминава с клавиша Tab и обратно със Shift + Tab. С един Tab преминавате в първото поле, което е празно, чувате: List View, No Items. В това поле трябва да въведете данните за запис. Със следващият Tab Прескачате във второто поле, в което се намират списъците с папките от компютъра. Важно! Тези списъци съдържат само папки. Със стрелките се избира папка, която съдържа данните за записа. След като се позиционирате върху дадена папка нейното съдържание се разгръща в следващото поле. Отново с Tab преминавате в разгърнатата папка и попадате на списъка с данни от посочената папка. Маркирате файловете, които желаете да запишете и ги копирате. Двукратно със Shift + Tab се връщате в първото празно поле. С командата Paste премествате в него копираните данни. Активирате с Alt файл меню, със стрелка надясно намирате меню Запис, Recording. Отваряте падащият списък със стрелка надолу намирате опцията запис на проект, Record Compilation и потвърждавате. Има бърз клавиш, Ctrl + B , с който без менюто също се активира тази опция. Отваря се диалог за настройка на записа. В него се придвижва с клавиша Tab. Намирате ComboBox, съдържащ списък със скорости за запис. Избирате със стрелките. Имайте предвид, че по-ниската скорост прави по-качествен запис. Но скоростта зависи от модела на записвачката, не всички записвачки поддържат ниски скорости. В CheckBox с отметка може да разрешите запис за много сесиен диск. Като сте готови с настройките намирате бутона запис, Burn и натискате клавиша SpaceBar. Отваря се диалог за избор на записвачка. Списъка може да съдържа освен реалната и някоя виртуална, Image записвачка. Избирате със стрелките реалната записвачка и с Tab намирате бутона OK. Натискате клавиша за интервал, SpaceBar. Започва записа. Чувате в проценти прогреса на изпълняващата се задача. След приключване се появява диалог, който съобщава за изпълнението и следва да се потвърди бутона OK. След потвърждение се отваря чекмеджето с готовият диск.

ЗАПИС НА CD ДИСК С NERO EXPRESS

Препоръчвам за запис на аудио файлове върху CD диск да се използва приложението Nero Express. Отваряте основният прозорец на Nero Start Smart. Избирате категорията Данни, (Data). Със стрелка надолу се позиционирате на задачата Направи CD с данни. С tab отивате на списъка с приложения. В списъка се намират 2 приложения, които могат да изпълнят тази задача. Това са Nero Express и Nero Burning Rom, изберете със стрелка Nero Express. След това намерете Yes бутона и дайте SpaceBar. Или поставяте празен CD диск в записващото устройство. Избирате от появилият се диалог бързата задача Направете CD диск данни с с Nero Express. На екрана се появява прозорец, Съдържание на диск, добави данни на диск. Движението в диалога става с клавиша Tab. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не чувате бутоните при движение сTab, вероятно се е отворил един информационен прозорец, който пречи. Трябва или да се затвори с Alt+F4 или с Alt +tab да се премине в диалоговият прозорец за добавяне на данни. С клавиша tab намерете бутона ДОБАВИ, (ADD), натиснете SpaceBar. След активиране със space на бутона добави се отваря нов диалогов прозорец, ИЗБОР НА ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ. Забележка: може да се появи отново информационен прозорец, който трябва да се елиминира. Фокуса застава веднага на полето Местоположение, и чувате името на текущата папка. С един tab слизате в полето със списъка от съдържащите се файлове и папки. Чувате List view, от тук със стрелките може да изберете папка съдържаща само файлове за запис. Ако желаете друга папка, със Shift + tab преминете в по-горно ниво, за да потърсите в останалите директории на компютъра. Когато сте готови с избора, с няколко пъти tab се върнете отново на списъка. От тук със стрелки избирате, с BackSpace обратно, отново със стрелките и с enter отваряте,докато намерите това което търсите. Забележка:избраната папка трябва да съдържа само файлове, да е от вида File Folder. След това с два пъти Tab се отива на бутона ДОБАВИ, който се активира със SpaceBar. Преди бутона ДОБАВИ се преминава през полето списък на видове файлове за избор, препоръчва се позицията всички видове. След активиране на бутона ДОБАВИ, Папката се въвежда в прозореца за добавяне на данни за запис. Размера на добавените папки, се показва в разграфена скала, която може да се прочете с Jaws курсора. Най добре е файловете да се прехвърлят папка по папка като се следи общият размер да не превишава 700 MB за CD диск. Не пълнете до крайната гранична стойност диска, добре е да се остави буфер от 10-20 MB, който е технологично необходим при записа на паузите. В противен случай записът ще прекъсне поради липса на достатъчно пространство на диска. Ще се наложи да изтриете част от въведените данни за да продължи. След като се прехвърли достатъчно количество данни за запис, прозореца за избор се затваря с бутона затвори,или с Alt + F4. Фокуса се връща на предходният прозорец Съдържание на диск. С tab намерете бутона Напред и активирайте със SpaceBar. Отваря се диалог за финални настройки за запис. Първо с tab потърсете списъка със устройствата за запис. Този списък може да съдържа както същинската, така и някои виртуални записвачки. Изберете със стрелка името на реалното CD-DVD устройство на компютъра. Следва поле за писане на име на диска, където може да преименувате служебното му име . С Tab стигате до списък, от който може да изберете скорост за запис. Колкото е по-малка скоростта, толкова е по-качествен записа. Следващото поле е за определяне на броят копия. Следва чек бокс за многосесиен запис, когато има отметка разрешава да се добавят записи на вече записаният диск, разбира се ако има свободно място. Ако няма отметка, диска след запис се заключва. За една последна настройка, с tab намерете бутона Още. Активирайте го и в отвореният прозорец попадате на списък с метод на запис. Изберете със стрелката, disc at once' и го затворете. Отново сте в прозореца с Финалните настройки, намерете бутона Запис и го стартирайте. ПО време на записа програмата съобщава в %, прогреса на изпълнение на задачата. След приключване на записа, на екрана се появява информационен прозорец, който съобщава за успешно, или не, завършване на записа. Потвърдете бутона, да. Тогава готовият диск се вади автоматично от чекмеджето на записвачката. На екрана остава отворен прозореца с финалните настройки, за да приключите, натиснете бутона напред. Връща се екрана на началният прозорец с логото на приложението. Затваряте с Alt + F4.

ИЗГОТВИЛ: ХРИСТО ШИПАНОВ

напред към страница 2