ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Папки и Файлове

Информацията в компютъра се записва и съхранява на дискови носители. Папките на тези дискови устройства се намират в Моят компютър. След наименованието на съответното дисково устройство , служебно е добавена буква от латинската азбука, като е спазена йерархична поредност. Първите букви A и B, са запазени по принцип за флопи дисковите устройства. Локалните хард дискове се обозначават със следващите букви C, D, E и т.н. Хард диска може да бъде един, разделен на два или повече дялове, също така компютъра може да има два или повече самостоятелни дискове. В съвременните компютри не се инсталират вече Флопи дискови устройства и съответно Локалните дискове заемат първите букви. Следващите букви се дават на CD и DVD устройствата, а след тях застават сменяемите U s bдискове. Записаната информация на дисковете е подредена в папки и файлове. Така организираната информация се намира и достига бързо от потребителя.

Папка, (Folder)

Папките, като компютърно понятие са нещо, като адреси, където се подрежда и съхранява информацията. Те могат да съдържат, както други папки, така и файлове. Всяка папка има име и съдържание подредено във вид на списък. Също така може да бъде и празна. Отваря се с Enter. На екрана се появява списък и Jaws съобщава: List view , името на първият обект от списъка, общият брой на обектите и No selected. Това означава, че информацията е във вид на списък, фокуса е върху името на първият елемент от съответният общ брой и че този елемент не е маркиран. Ако желаете веднага да го маркирате натиснете Space. Ориентацията на незрящият потребител за вида и разположението на обектите в списъка е важно за работата с компютъра. Съдържащите се обекти в папката могат да бъдат подредени в два типа списъци в зависимост от настройката. При типа списък, „Подробни данни” имената на обектите са подредени във вертикална колона по възходящ ред. Тази подредба е по удобна за потребителя , тя позволява безпрепятствено движение по списъка. В другият тип „икони”, графичните изображения на обектите, (иконите) са подредени в отделни колонки или редове, което затруднява преминаването от колона към колона. Настройката става по следният начин:
1.Отваряте папка със списък от папки и файлове.
2.Активирате с Alt файл менюто.
3.С дясна стрелка намирате меню View, Изглед.
4.Със стрелка надолу търсите опцията List, Списък и натискате Enter.
Маркиране на елементи от списъка.
Движението по списъците и същевременно маркирането един по един на обектите, се извършва посредством стрелките. Когато се достигне до горният край,тавана или до долният край, дъното на списъка, програмата ни предупреждава със звуков сигнал. Последователно маркиране на елементите от списъка става с комбинацията Shift + стрелка нагоре или надолу. Заставате на някой елемент от списъка, задържате бутона Shift и чуквате стрелка в желаната посока. След всяко натискане на стрелката се маркира следващият елемент и се добавя към вече маркираните. Когато маркирате в дадена посока и смените обратно посоката на стрелките, при задържан Shift,маркираните елементи се размаркират. За бързо придвижване по списъците може да се ползват бутоните Home и End. С бутона Home се позиционирате върху първият елемент от списъка и го маркирате веднага, а с бутона End върху последният. След първоначалното отваряне на папката, фокуса застава на първият елемент от съдържанието, Jaws съобщава името и уточнява No selected, което означава, че още не е маркиран. Има два бързи начина да се селектира първият елемент от списъка с клавишите. Щом чуем името на обекта натискаме Space или Home. Изобщо със клавиш Space се слага отметка на обекти, върху които е застанал фокуса, но не са маркирани. Избирателно маркиране само на някои от обектите на списъка става с комбинацията бутон Контрол + стрелка + Спейс. По-точно казано задържате бутона Контрол, със стрелка нагоре или надолу се движите по списъка и тогава чувате името на обекта, през който преминава фокуса и No selected. Веднага щом натиснете Спейс, задържайки същевременно Контрол, програмата маркира избраният обект и съобщава отново името и новото му състояние Selected. Размаркирането става с промяна на посоката на стрелките. Целият списък се маркира с комбинацията Контрол + буква А. Маркиране на всички елементи от даден фокусиран елемент до началото на списъка, става с комбинацията Shift + Home. Маркиране на всички от даден елемент до краят на списъка става със Shift + End. Друг начин за бързо намиране и маркиране на обект от списък е чрез началната буква от неговото име. Чуквайки клавиш с буквата веднага фокуса застава върху първият обект, чието име започва с нея. Последователно натискане на клавиша води до следващо име със същата начална буква, ако има такива. Тази функция действа само ако имената са изписани на латиница.
Създаване на папка, (Folder)
Ще предложа един удобен начин за създаване на папка с клавишите. Разбира се системата предлага и други възможности.
Първо трябва да изберете местото, където ще бъде създадена и подредена папката. Например с комбинацията Windows + D намирате Desk Top, Работният плот. Избирате една от двете директории, Моите документи или Моят компютър. Позиционирате се върху иконата и с Enter отваряте прозореца на съответната Директория. Ако е Моят компютър, е препоръчително да се потърси и влезе с Enter в Локалният дискк.
Втора стъпка, след отваряне на новият екран, чувате List view, името на първият елемент и броят на съдържащите се елементи. С Alt бутона активирате Файл менюто. Jaws съобщава Menu Bar Файл,което означава че фокуса се намира в началото на лентата с хоризонталните менюта. Със стрелка надолу се отваря падащият списък с опции и команди на Файл менюто. Продължавате със стрелка надолу и търсите New или Нов sub menu. Това е под - меню.
Трета стъпка, списъка с опции на подменюто се отваря с дясна стрелка. На първо място в него е опцията за създаване на нова папка. Щом чуете Папка, потвърждавате с командата Enter.
Четвърта стъпка, на екрана в списъка се появява новосъздадената папка и фокуса застава върху нея. Програмата и дава служебното име Нова папка, което чувате. Добре е да я преименувате на латиница. Полето за писане на името е активно, затова веднага може да се пише. С първият написан знак служебното име се изтрива и на негово място се появява новото. Ако сбъркате някоя буква триете с BackSpace.
Пета стъпка, след написване на новото име, задължително потвърждавате с Enter и тогава синтезатора го повтаря. Така фактически новото име е прието, запаметено и папката е преименувана.
Шеста стъпка, с командата Enter отваряте новосъздадената папка. Jaws съобщава, List view, Not selected, No items, което буквално означава, че във вид на списък, няма нищо маркирано, папката е празна. Сега вече можете да създавате други папки вътре в нея. Във всяка папка може да се вкара друга, в нея друга и т.н. Движението от най-външната към вътрешните папки, става отваряйки ги последователно с командата Enter. Обратното движение, от вътрешните към външните папки, става с бутона BackSpace.
Преименуване на папка За да се преименува дадена папка, първо трябва да я маркирате, заставайки върху нея. След това с бутона Application отваряте списъка на Контекстното меню. Със стрелките търсите опцията Преименувай. Активирате я с Enter. В полето за името се задейства курсора за писане. Запишете новото име, за препоръчване е да е на латиница и потвърждавате с Enter. Програмата не разрешава дублиране на имена. При повторно записване на едно и също име се отваря диалогов прозорец, Грешка при преименуване. В него се предупреждава за дублираното име и изисква от оператора да потвърди отмяната с бутона OK.. Бърза активация на функцията Преименуване без менюто, става с бутона F2. Веднага се отваря полето за писане и чувате Edit и името на съответната папка, която ще преименувате.
Изтриване на папка Заставате със помощта на стрелките върху папката, която ще триете. Натиснете бутона Delete. Появява се диалогов прозорец за Потвърждаване изтриването на папка. Пита наистина ли искате това, като предлага два възможни отговора, във вид на бутони, ДА и НЕ. Стандартно, веднага след отваряне на диалоговият прозорец, фокуса застава на бутона ДА. С tabа избирате бутона с желаният отговор и потвърждавате с Enter. В този случай папката не се изтрива окончателно, тя просто се премества в Кошчето и продължава да заема място на твърдият диск. По желание може да се възстанови. Това е важно ако по грешка сте изтрили някоя нужна информация. Ако желаете да откриете и възстановите изтритата папка, намерете на Desk Top Кошче. Отворете го с Enter и потърсете със стрелките изтритата папка. Застанете на нея и активирайте контекстното меню. Фокуса застава веднага на първата команда от списъка, Възстанови. Щом активирате с enter, папката се връща на същото место от което е била преместена. С командата Shift + Delete папката се изтрива окончателно, без да премине в Кошчето.

Копиране, Изрязване и Преместване

Една папка може да бъде копирана или изрязвана от едно място и премествана на друго място. Първо маркирате папката, която ще се копира и мести. Давате командата Copy с Контрол + буквата C, чувате Copy to клипбоард. Програмата създава идентично копие, което се записва и чака следващите команди. Отивате на местото, където искате да преместите дублираната папка и давате команда Пейст, с Контрол + латинската буква вии, чувате пейст фром клипбоард. Програмата извършва действието Преместване, на английски Пействане и папката съществува вече на двете места. Ако желаете да изрежете папката от старото место и да я прехвърлите на друго место, давате команда Cut,т.е.Изрязване с Контрол + латинската буква Екс, чувате Cut Selection. Отивате на новото место, давате командата Пейст с Контрол + латинското Вии. Папката изчезва от предишното си место и застава само на новото.
Информация за папката
Всяка папка има уникално име, дата на създаване и модифициране, размер в байтове и други параметри, чрез които се идентифицира. Основната информация се появява в прозорче при фокусиране върху всяка папка, но е достъпна само за зрящи. За да я получите, заставате на името на папката, с бутона Application отваряте контекстното меню. Със стрелка нагоре намерете Свойства. Активирайте с Enter. Отваря се диалогов прозорец наречен Свойства на съответната папка. Също така без да се влиза в контекстното меню, с бърз клавиш Alt + enter се отваря директно диалога на Свойствата. Бутона Tab придвижва фокуса само по бутоните в прозореца и съответно програмата изчита само тях . За да чуете останалата информация за папката, трябва да превключите на Jaws курсор с командата Insert + клавиша минус от малката клавиатура. След като премине в този режим, фокуса застава на бутоните в долният край на диалога. Придвижването и прочитането на данните в този режим става със цифровите клавиши от малката клавиатура. Тъй като сме в долният край, със цифрата осем от малката клавиатура, или със стрелка нагоре, се придвижвате до полетата с пояснителният текст. Ще ги чуете в обратен ред както следва. - атрибути, в това поле, чрез чек боксове се определя начина на ползване на папката.
- съдържание, казва броя на обектите по видове от списъка.
- размер върху диска, съобщава размера заеман от папката върху диска, в байтове.
- размер, казва нетният размер на папката в байтове.
- местоположение, показва пътя до папката.
- тип на папката.
Затваряте диалога с Escape. Освен с Jaws курсор информацията може да се прочете с Insert + B.

Файл.

Файла е обособена информационна единица, която се записва и съхранява на дисковите устройства. В него реално се намира информацията. Той има име с което се идентифицира и към него допълнително разширение, в зависимост от типа на съдържащата се информация. Вътре във файла се съхраняват данните, чиято величина определя размера му в байтове. Също така може да има име, но да бъде празен с размер 0 байта. Разликата между файла и папката се открива лесно от незрящият потребител чрез разширението след името. Друг критерий за различаване е подредбата им в списъците. Папките са в началото, а след тях се нареждат файловете. Всеки един вид файл се създава и отваря от отделна програма, която го разпознава по разширението след името му. Разширението включва символа точка + съкращение от букви от латинската азбука. Ще предложим упътване за създаване на .doc и .txt файлове по един удобен начин за потребители с нарушено зрение.
Създаване на .doc файл
Създаването и отварянето на .doc файловете се извършва в програмата WORD. Тя представлява текстов редактор,чрез който можете да пишете, редактирате и да четете текстови документи. Предлагаме един удобен начин за създаването на файла.
1. изберете местото, т.е.папката в която ще бъде поставен новосъздаденият файл и я отворете.
2. С Alt бутона активирайте Файл менюто, ще чуете Menu Bar File.
3.Със стрелка надолу отваряте падащият списък с опции, продължавате със стрелката докато намерите и чуете Нов sub menu. Това е под меню, което се отваря с дясна стрелка.
4. Натискате дясна стрелка и първата опция от списъка на това под меню е Папка. Продължавате със стрелка надолу до Microsoft Word Document и потвърждавате с enter.
5. Програмата създава новият .doc file и му дава служебното име Нов Microsoft Word Document. Веднага можете да го преименувате, тъй като Edit, полето за писане е активно. Важно е да не се пропусне разширението след името на файла. Потвърждавате новото име с Enter, ако сте пропуснали разширението на екрана се появява диалогов прозорец с предупреждение. Откажете с бутона Не, програмата ще върне служебното име и ще повторите преименуването. Преименуването на вече съществуващи файлове е същото, както при Папките с клавиша F2.
Свойства на файла
С Alt бутона + enter, отваряте диалога на Свойства на съответният файл и с tab можете да обходите бутоните. За да чуете пълната информация, натиснете Insert + B или преминете на Jaws курсор. Ще чуете в обратен ред следните атрибути: 1. Accessed, показва датата на прибавянето на данни във файла. 2. Modified,- датата на промяната на съдържанието. 3. Created, - датата на създаването. 4. Size on disc, показва размера, който заема на твърдият диск. 5. Size, действителният размер. 6. Location, дава местоположението и пътя до файла. 7. Отваря със: показва програмата с която е отворен файла, има и бутон за промяна на програмата с друга, ако желаете това. 8. Името на файла. Функциите, Преименуване, Маркиране, Изтриване,Копиране, Изрязване и Преместване на файла се задействат по същият начин, както при папките.
Създаване на txt файл Текстовият файл с разширение точка txt се създава и отваря в програмата Notepad. Първо изберете папка в която ще поставите текстовият файл и я отворете. С Alt бутона активирайте Файл менюто. Със стрелка надолу отворете падащият списък с опции. Продължете със стрелката за да намерите Нов sub menu. Със стрелка надясно отворете списъка на това под меню. След това със стрелка надолу намерете опцията Текстов документ и потвърдете с enter. Програмата му дава служебно име, което може да преименувате по познатият вече начин.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com