z

ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Събития от живота на съюзната организация на слепите Варна
Екскурзия Русе Гюргево
Екскурзия до гр.Русе - гр.Гюргево
посещение на Шуменската крепост
Посещение на Шуменската крепост
Съюзни членове в Жеравна
Съюзни членове на екскурзия в Жеравна
Балчик - Ботаническа градина
Балчик - Ботаническа градина
Плиска - Базилика
Плиска - Базиликата
Кулинарна изложба
Кулинарна изложба приготвена от съюзни членове
Фара на Дуранкулак
Фара на Дуранкулак
13 ноември Международен ден слепите
Отбелязване 13 ноември - Международният ден на слепите

клиника

СТАТИИ

За доброто старо време

ЗА ВИНОТО

Национална програма "Предоставяне на грижи вдомашна среда"(извадки)

Стартира Национална програма – „Предоставяне на грижи в домашна среда“ обявена със Заповед № РД01-87/ 10.02.2020 г. Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ. С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда. В обхвата са включени хората с трайни увреждания и възрастните хора в невъзможност за самообслужване, често самотно живеещи, които следва да имат по-добър избор и подобрен достъп до персонализирани грижи, за да бъдат подпомогнати в осъществяване на дейностите по задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване и подобряване на житейската им среда. За реализацията се включват групи от безработни лица, които се нуждаят от продължаваща подкрепа за трайното им интегриране на пазара на труда.
I.ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
II.НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Подобряване на качеството на живот на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните им потребности за самообслужване.
2. Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време на наетите по Програмата лица.
4. Социална сигурност на включените в Програмата лица в краткосрочен план (социално и здравно осигуряване) и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване).
ОБХВIII.ОБЕКТ, АТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА
По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“ с код по НКПД: 5152 1002.
1. Териториален обхват
Програмата ще се реализира на територията на цялата страна.
2. Обхват на лицата, участващи в програмата
2.1.Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.
Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са:
-полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
-родители, които отглеждат сами детето/децата си;
-настойници и попечители;
-бременни жени след третия месец на бременността им;
-лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
-лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
-лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.
2.2.Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора: 2.2.1.с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
2.2.2.на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
-са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; -живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
-са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома). В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.
Лицата по т. 2.2. могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:
-месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
-да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 да не са включени в механизма лична помощ;
 да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
3.Работодатели по Програмата: Работодатели по Програмата са Общинските администрации. В Програмата се включват работодатели, които:
 нямат изискуеми публични задължения;  нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;  разкриват работни места в дейности, свързани с осигуряване на грижа в домашна среда;
4.Условия за реализация на Програмата 4.1.Дирекция „Бюро по труда”, по подадените от Общинските администрации заявки-спецификации с приложен списък на одобрените за обслужване лица, насочва подходящи безработни лица, за наемане по трудово правоотношение на целево разкритите работни места за предоставяне на домашна грижа на включените в списъка лица, в рамките на предвидените средства за изпълнение на Програмата в Националния план за действие по заетостта.
4.2.Безработните лица могат да работят по Програмата за осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време.
4.3.При определяне правото на достъп за включване в Програмата на лицата по т. 2.2. не се взимат предвид като доход, както следва:
 месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД;  финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания;  трудовото възнаграждение, получавано от участието в програми и мерки за заетост, реализирани по Закона за насърчаване на заетостта.  обезщетението за безработица, получавано след участие по програми и проекти за субсидирана заетост;  социалната пенсия за инвалидност, минималният размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, когато са единствен доход за предходен месец на семейства, в които единият съпруг/а е лице с увреждане, с определена чужда помощ, а другият се грижи за него и е безработен в трудоспособна възраст.  стипендията, получена от лица, участвали в обучение, организирано от Агенцията по заетоста. Не могат да бъдат включвани по Програмата лица, които получават подкрепа чрез изпълнение на дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности на лицето и/или на идентични или сходни социални услуги в домашна среда.
IV.ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА
1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене. 2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства. 3. Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при събличане/обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка, други грижи, необходими за личната хигиена на лицето. 4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето. 5. Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето (палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг и други).
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”
4.1. Популяризира и разяснява Програмата на местно ниво; 4.2. Информира и консултира работодатели и безработни лица за условията за участие в Програмата; 4.3. Извършва подбор и насочва към работодателя определените безработни лица за работа по Програмата; 4.4. Сключва и изпълнява договори с работодателите за финансиране по Програмата. 4.5. Осъществява непрекъснат контрол по изпълнението на Програмата.
5.АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
5.1. Оказва методическо ръководство на дирекциите „Социално подпомагане”, координация и организация по прилагане на Програмата; 5.2. Популяризира целите на Програмата; 5.3. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане дава указания за реализацията на Програмата; 5.4. Осигурява информация за реализация на програмата.
6.РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 6.1. Оказват методическа помощ и координират дейността по изпълнение на Програмата, касаеща дирекциите „Социално подпомагане”; 6.2. Предоставят на Агенцията за социално подпомагане обобщена информация от дирекциите „Социално подпомагане” на територията на съответната област, във връзка с реализацията на Програмата; 6.3.Популяризират целите на Програмата.
7.ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 7.1. Извършват проверка за наличието на условия за включване в Програмата на лицата, нуждаещи се от предоставянето на персонални грижи в домашна среда, по предоставени по служебен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) от съответната общинска администрация, копия на подадените заявления-декларации и приложените към тях документи, както и списък на кандидат-потребителите съгласно Приложение № 3; 7.2. Проверяват истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата, подали заявления за обслужване по Програмата.
8 ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
9.1. Извършват индивидуална оценка на потребността от персонални грижи в домашна среда, по критерии, утвърдени от кмета на съответната община, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно. 9.2. Подават заявка-спецификация за необходимия брой работни места за осъществяване на дейността с приложен списък на одобрените за обслужване лица, подредени по реда на подаване на заявленията от нуждаещите се лица; 9.3. Сключват и изпълняват договори с дирекции „Бюро по труда” за предоставяне на средства от държавния бюджет за наетите по Програмата лица; 9.4. Сключват трудови договори с наетите лица; 9.5. Изплащат трудовите възнаграждения на наетите лица за фактически отработено време, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Осигуряват наетите лица, в съответствие с КСО и Закона за здравното осигуряване; 9.6. Осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на Програмата. ионална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г. На основа на мониторинга и оценката за изпълнение на Програмата може да се предложи продължаване срока на нейното действие.

Изтегли Заявление - декларация


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri@gmail.com